Member

รายนามสมาชิกสมาคมเวชศาสตร์ชันสูตรทางสัตวแพทย์ไทย ประเภทสมาชิกตลอดชีพ
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล
1 น.สพ.กมล รัตนตยารมณ์ 69 อ.น.สพ.ภูดิท มณีสาย
2 สพ.ญ.กรทิพย์ กาญจนไวกูณฐ์ 70 สพ.ญ.ภูริชญา ไชยลังกา
3 รศ.สพ.ญ.ดร. กรรณาภรณ์ สุริยผล 71 น.สพ.มงคล ลำไย
4 สพ.ญ.กฤติยา พิษณุวัฒนา 72 สพ.ญ. มนยา เอกทัตร์
5 รศ.ดร.น.สพ.กัมพล แก้วเกษ 73 สพ.ญ.ดร. เมตตา เมฆานนท์
6 สพ.ญ.กัลยา เก่งวิกย์กรรม 74 อ.สพ.ญ.ดร.เยาวลักษณ์ ปัญญสิงห์
7 อ.น.สพ.ดร.เกษม รัตนภิญโญพิทักษ์ 75 น.สพ. รชฎ ตันติเลิศเจริญ
8 รศ.น.สพ.ดร. คณิศักดิ์ อรวีระกุล 76 สพ.ญ.รพีพรรณ เอื้อเวชพิชกุล
9 น.สพ.ดร. คมกริช พิมพ์ภักดี 77 สพ.ญ.รวิวรรณ ลิมป์วชิรคม
10 ผศ.น.สพ.ดร. คมกฤช เทียนคำ 78 ศ.น.สพ.ดร. รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช
11 น.สพ.ครรชิต พงษ์เพชร 79 สพ.ญ. รุ่งรภัส ธัญญาสินดำรง
12 น.สพ. คัมภีร์ กอธีระกุล 80 รศ.น.สพ.ดร. เล็ก อัศวพลังชัย
13 สพ.ญ.แคทรียา จันทน์ขาว 81 สพ.ญ.วรนุช พึ่งโพธิ์
14 ศ.น.สพ.ดร. จิโรจ ศศิปรียจันทร์ 82 สพ.ญ. วรรณดา สุจริต
15 รศ.สพ.ญ.ดร. เจนนุช ว่องธวัชชัย 83 สพ.ญ.วรรณา ศิริมานะพงษ์
16 สพ.ญ. จุฑาทิพย์ แจ้งจรัส 84 รศ.น.สพ.ดร. วรวิทย์ วัชชวัลคุ
17 ศ.สพ.ญ.ดร.เฉลียว ศาลากิจ 85 รศ.สพ.ญ.ดร. วรา พานิชเกรียงไกร
18 อ.น.สพ.ชนาธิป ธรรมการ 86 สพ.ญ. วาสนา ภิญโญชนม์
19 น.สพ.ชวลิต วงศ์เลิศวิริยะกิจ 87 นายวิโรจน์ จูรานุกุล
20 ผศ.น.สพ.ดร. ชาญณรงค์ รอดคำ 88 รศ.น.สพ.ดร. วิจิตร บรรลุนารา
21 น.สพ.เชิดพงษ์ ภูพลผัน 89 รศ.น.สพ.ดร. วิวัฒน์ ชวนะนิกุล
22 รศ.น.สพ.ดร. ชูชาติ กมลเลิศ 90 สพ.ญ.ศิริพร นทกุล
23 สพ.ญ. ฐิติรัตน์ ไชยมี 91 ผศ.สพ.ญ.ดร. ศิริวรรณ พราพงษ์
24 อ.สพ.ญ.ดร.ณ ทยา เจริญวิศาล 92 น.สพ. สมโภชน์ วุฒิกรอุดมกิจ
25 น.สพ.ณฤต พุฒิกุลางกูร 93 รศ.สพ.ญ.ดร. สมพร เตชะงามสุวรรณ
26 ผศ.สพ.ญ.ดร. ดลฤทัย ศรีทะ 94 รศ.สพ.ญ.สมลักษณ์ พวงชมพู
27 อ.สพ.ญ.ดร.ดานัย แสงทอง 95 อ.น.สพ.ดร.สมัคร สุจริต
28 สพ.ญ. ดารนัย วิบูลย์พงศ์ 96 ผศ.น.สพ.ดร. สว่าง เกษแดงสกลวุฒิ
29 ผศ.น.สพ.ดร. ดุสิต เลาหสินณรงค์ 97 น.สพ.สหรัฐ ศิริอาชาวัฒนา
30 สพ.ญ.ตวงทอง ปัจฉิมะศิริ 98 ผศ.สพ.ญ.ดร. สิริขจร ตังควัฒนา
31 น.สพ.เติมสิทธิ ปภาวสิทธิ์ 99 สพ.ญ. สุจิรา ปาจริยานนท์
32 ศ.น.สพ.ดร. ทวีศักดิ์ ส่งเสริม 100 อ.น.สพ.ดร.สุชนิทธิ์ งามกาละ
33 น.สพ.ทศพร ปัญญาอรรถ 101 นางสุดจิตต์ จุ่งพิวัฒน์
34 น.สพ. ทองกร มีแย้ม 102 นางสุดารัตน์ ฉายโฉมเลิศ
35 น.สพ. ธนวรรษ เทียนสิน 103 สพ.ญ.สุดารัตน์ ดำรงค์วัฒนโภคิน
36 น.สพ.ธนากิจ เจริญเมือง 104 อ.น.สพ.ดร.สุพจน์ วัฒนาพันธ์ศักดิ์
37 น.สพ.ธนินทร์ พัฒนเศรษฐ์ 105 น.สพ. สุพจน์ อานันทนะสุวงศ์
38 น.สพ.ธีรยุทธ์ ลีลาขจรกิจ 106 น.สพ.สุพรชัย ศรีหนองห้าง
39 รศ.น.สพ.ดร. ธีระยุทธ แก้วอมตวงศ์ 107 รศ.น.สพ.ดร. สุพล เลื่องยศลือชากุล
40 รศ.น.สพ.ดร. นพดล พิฬารัตน์ 108 อ.สพ.ญ.ดร.สุภัทตรา จิตติมณี
41 สพ.ญ.นภวัลย์ บรรพพงศ์ 109 รศ.สพ.ญ.ดร. สุมลยา กาญจนะพังคะ
42 น.สพ.นฤเบศ เนินทอง 110 น.สพ. สุรชัย จันทร์ทิพย์
43 ผศ.สพ.ญ.ดร.นลิน อารียา 111 สพ.ญ. สุรีย์ ธรรมศาสตร์
44 รศ.สพ.ญ.ดร. นันทริกา ชันซื่อ 112 ผศ.น.สพ.ดร. สุวรรณเกียรติ สว่างคุณ
45 สพ.ญ.นิธิมา โชติวัฒนพิทักษ์ 113 สพ.ญ. โสระญา เอมดวง
46 รศ.น.สพ.ดร. นิวัตร จันทร์ศิริพรชัย 114 สพ.ญ. หฤทัย พานิชอัตรา
47 ผศ.สพ.ญ.นุสรา สุวรรณโชติ 115 อ.น.สพ.ดร.อติกันต์ ทองทาบ
48 น.สพ.บัณฑิต นวลศรีฉาย 116 น.สพ. อธิศักดิ์ เหล่าไทย
49 น.สพ. บุญพร้อม อิงคเวชชากุล 117 รศ.สพ.ญ.ดร. อนงค์ บิณฑวิหค
50 รศ.น.สพ.บุญมี สัญญาสุจจารี 118 รศ.น.สพ.ดร. อนุเทพ รังสีพิพัฒน์
51 สพ.ญ.เบญจพร พันเลิศวงศ์สกุล 119 ศ.กิตติคุณ น.สพ.ดร. อรรณพ คุณาวงษ์กฤต
52 ผศ.สพ.ญ.ดร. เบญจมาศ ปัทมาลัย 120 รศ.สพ.ญ.ดร. อรัญญา พลพรพิสิฐ
53 นางสาวเปล่งศรี อิงคนินันท์ 121 น.สพ. อริยะ เตชะวิเศษ
54 น.สพ. ประเทือง สุดสาคร 122 สพ.ญ. อารุณี ชัยสิงห์
55 รศ.น.สพ.ดร. ประจักษ์ พุ่มวิเศษ 123 สพ.ญ. อังสนา ฮ้อเจริญ
56 นายปรัชญา อึ้งวาจานนท์ 124 รศ. อัจฉรา ธวัชสิน
57 สพ.ญ.ปวีร์นุช เจริยญกิจโรจน์ 125 ศ.สพ.ญ.ดร. อัจฉริยา ไศละสูต
58 รศ.น.สพ. ปานเทพ รัตนากร 126 สพ.ญ.อัญชุลี ชัยธีระยานนท์
59 ผศ.น.สพ.ดร. ปิยนันท์ ทวีถาวรสวัสดิ์ 127 สพ.ญ. อุทุมพร ศรีสถิตย์นรากูร
60 สพ.ญ. ผกากรอง อารีย์รอบ 128 น.สพ.โอฬาร นิยมสุขนิรันดร์
61 อ.น.สพ.ดร. พรชลิต อัศวชีพ 129 น.สพ.ณัฐธัญ เพ็งเพชร
62 สพ.ญ.พรรณพิไล เสกสิทธิ์ 130 นายสุประดิษฐ์ หวังในธรรม
63 สพ.ญ.พัชรีภรณ์ นิลวิไล 131 สพ.ญ.ณัฐฐ์ธวรรณ โสภิพันธ์
64 น.สพ.พิบูลย์ กิจจานุกิจ 132 น.สพ.เศกรินทร์ พลอยเพ็ชร
65 น.สพ. พิศิษฐ จันทร์ทรง 133 น.สพ.ชนก วณิชชานนท์
66 น.สพ.พีระ อรรถพินิต 134 อ.สพ.ญ.ดร.ศิรินันท์ พิสมัย
67 นางภาณุมาศ เรือนทองดี 135 สพ.ญ.นวพร (เฑียรสิงห์) วัดเดลล์
68 ผศ.น.สพ.ดร. ภาวิน ผดุงทศ 136 สพ.ญ.วีจาริน ปภุสสโร
137 สพ.ญ.ปิยะพร คงเมคี